DIGITAL · CONNECT · LIFE

Giải pháp số
Cho thời đại số

pim 9

Giải pháp VR/AR

Triển khai công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality) và thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality) với đa dạng ngành nghề lĩnh vực: Bất động sản, Du lịch, Y tế, Giáo dục…

Tính năng