homeBanner
Make your Website Super

Gói chăm sóc Website Wordpress SiteCare

Vận hành 1 Website tốt giống như dành tâm sức để chăm nom cho ngôi nhà, cần nhiều thời gian, nỗ lực & sự tỉ mỉ.

Starfruit, với cam kết đồng hành 24/7/365 ngày, trân trọng giới thiệu & cung cấp gói giải pháp Chăm sóc WordPress SiteCare nhằm giúp Website của Khách hàng luôn được theo dõi, bảo vệ an toàn, vận hành trơn tru hiệu quả & được tối ưu SEO nhằm đạt thứ hạng cao trên Google.

Giải pháp Bảo mật Toàn năng - Bảo vệ tuyệt đối

Automated and reliable WordPress security in a matter of clicks

Monitor the important elements of site security from one dashboard. Run security scans, manage your blocklists / firewalls, enable 2FA, and action hardening recommendations with one click.

Bao gồm
 • Security Scanning
 • Security Recommendations
 • Defender Firewall
 • Blocklist Monitor
 • Two-Factor Authentication (2FA)
 • Audit Logging
 • One-Click Configs
 • Advanced Tools
 • Reports & Alerts

Bộ công cụ tối ưu Hiệu năng siêu cấp

Build faster, lighter, and better-optimized WordPress sites

One central dashboard to monitor, analyze, and optimize the performance of all your websites.

Bao gồm
 • Performance Test & Reports
 • Monitor & Optimize Response Time
 • Run Speed Tests
 • Full Caching Suite
 • Complete Asset Optimization
 • GZIP Compression
 • 45-Point CDN
 • Advanced Tools
 • Hummingbird Configs

Giải pháp Tối ưu Hình ảnh - Gia tăng tốc độ tải trang

The #1 image optimization plugin for WordPress

Bulk optimize, compress, and resize unlimited images in a matter of clicks. All from one easy-to-use dashboard.

Bao gồm
 • Bulk Smush
 • Lazy Load
 • Smush CDN
 • Directory Smush
 • Local WebP
 • Smush Configs
 • Smush Integrations
 • Advanced Tools

Quản trị SEO Chuyên nghiệp - Lên Rank Google

Everything you need for fast, convenient, and effective pro SEO

SmartCrawl’s suite of pro SEO tools makes it easier than ever to optimize your sites and rank higher on Google.

Bao gồm:
 • SEO Audits & Reports
 • Titles & Meta Descriptions
 • Leverage Social Media
 • Full Schema Support
 • SEO Scans & Reports
 • SmartCrawl Configs
 • Advanced Tools

Cơ chế tự động Backup - An toàn tuyệt đối

Safe, convenient, and space-efficient WordPress backups

Tired of backing up your sites manually? Snapshot Pro makes it easy to schedule automatic backups to your preferred frequency.

Bao gồm:
 • Snapshot Backups
 • Hosting Backups
 • Third-Party Storage
 • Snapshot Configs