banner pimcore
Quản trị Trải nghiệm

Nền tảng Quản lý Thông tin Sản phẩm

Nền tảng Quản trị thông tin Sản phẩm / Master Data (PIM) của Starfruit cho phép quản trị, tối ưu & khai thác tất cả dữ liệu Marketing, Bán hàng & thông tin kỹ thuật của tổ chức một cách tập trung & hài hoà. Cho phép thu thập, quản lý, biên tập & chia sẻ phân phối các dữ liệu số này với các nền tảng IT khác của Tổ chức.

PIM - Mô hình hoá thông tin Sản phẩm

Pimcore ensures product data modeling stays as flexible as possible since this enables a PIM and MDM to grow along with your organization.

(PIM) Quản lý Dữ liệu (Master Data)

With a web-based user interface and context-sensitive drag & drop operations, Pimcore makes working with product information more efficient.

(PIM) Quản lý Dữ liệu (Master Data)

With a web-based user interface and context-sensitive drag & drop operations, Pimcore makes working with product information more efficient.